اولین نمایشگاه بین المللی صنعت یزد

زمان: 14 الی 17 آذر

ساعت بازدید: 16 الی 21
محل دائمی نمایشگاه های یزد

غرفه ی شرکت الکترود اعتماد