فرم ثبت سفارش
 1. نام شرکت / سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام نماینده :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. سمت
  ورودی نامعتبر
 4. شماره ی تماس(*)
  ورودی نامعتبر
  پس از ثبت درخواست برای هماهنگی با شما تماس حاصل می گردد.
 5. نشانی
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی
  ورودی نامعتبر
 7. محصول الکترود
  ورودی نامعتبر
  نوع محصول الکترود درخواستی خود را انتخاب کنید
 8. قطر درخواستی
  ورودی نامعتبر
  قطر الکترود درخواستی را انتخاب کنید
 9. وزن درخواستی (کیلوگرم)(*)
  ورودی نامعتبر
 10. محصول الکترود
  ورودی نامعتبر
  نوع محصول الکترود درخواستی خود را انتخاب کنید
 11. قطر درخواستی
  ورودی نامعتبر
  قطر الکترود درخواستی را انتخاب کنید
 12. وزن درخواستی (کیلوگرم)(*)
  ورودی نامعتبر
 13. محصول الکترود
  ورودی نامعتبر
  نوع محصول الکترود درخواستی خود را انتخاب کنید
 14. قطر درخواستی
  ورودی نامعتبر
  قطر الکترود درخواستی را انتخاب کنید
 15. وزن درخواستی (کیلوگرم)(*)
  ورودی نامعتبر
 16. سیم جوش co2
  ورودی نامعتبر
 17. قطر درخواستی
  ورودی نامعتبر
  قطر سیم CO2 درخواستی را انتخاب کنید
 18. وزن درخواستی (کیلوگرم)(*)
  ورودی نامعتبر
 19. پودر جوشکاری زیرپودری
  ورودی نامعتبر
  وزن درخواستی (کیلوگرم)