گواهینامه ها وتائیدیه های اخذ شده :

 

نشان استاندارد ملی ایران

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت DQS آلمان

گواهینامه تائید محصول از شرکت رده بندی آسیا ( جهت مصرف در صنایع کشتی سازی)

گواهی تائید محصول از شرکت  SGSسوئیس

گواهینامه ISO TS29001,ISO 90001-2008  از شرکت AGS آمریکا

گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 87

دریافت لوح تقدیر به جهت انتخاب کار آفرین نمونه استانی در سال 85 از استانداریزد

دریافت لوح تقدیر به جهت انتخاب شرکت تعاونی برتر استانی در سال 87

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 93

واحد نمونه استانی در سال 93