الكترودهاي روكشي سخت Din 8555

 براي ايجاد روكش سخت روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند مناسب مي باشد . فلز جوش اين الكترود در برابر سايش توام با فشار مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد .  

  • فیلتر