الكترودهاي جوشكاري مخصوص فولادهاي دانه ريز

الكترود قليايي مخصوص جوشكاري فولاد هاي دانه ريز كه فلز جوش آن بسيار چقرمه و عاري از هرگونه ترك مي باشد .

  • فیلتر