الكترود Etemad E6010

معادل استاندارد :

 

AWS  SFA.5.1  E6010

DIN  1913   E 4332  C4


معرفی الکترود:

الكترود سلولزي مناسب جهت جوشكاري خطوط لوله و مخازن  كه قوس الكتريكي آن داراي نفوذ و گرماي بالايي بوده و درپاسهاي ريشه و پركن استفاده ميشود.


 تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

 

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.5

0.25

0.12

 

 

 

 


خواص مكانيكي فلز جوش : 
 

مقاومت به ضربه  30-  20+

ازدياد طول (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

25 <   75

 22 <

350 <

420 <

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود  

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70 - 50

3.25

350

120 - 90

4

350

140 - 110

5

350

230 - 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري : 
تخت -  افقي– عمودي - سربالا- بالاسر- عمودي سرازير
موارد مصرف : 
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  52  , St  52-3 St 33 , St  37   

فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII 

فولاد هاي لوله سازي St 37.0 , St 37.4 , St 44.0 , St 44.4  

فولادهاي كشتي سازي گريدهاي    تا  D 

توجه:
در صورت نياز يك ساعت دردماي حدود  100 خشكانده شود.
در مورد این محصول بپرسید