الکترود Etemad E7010

معادل استاندارد :

AWS  SFA.5.5  E7010 – G


معرفی الکترود : 
 

تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

S

P

Mn

Mo

Si

C

0.02

0.02

0.5

0.3

0.2

0.12

 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 
 

مقاومت به ضربه  0

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

27 <

22 <

390 <

500 – 600

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

350

90-120

4

350

110-140

5

350

140-230

 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي – عمودي سربالا- بالاسر- عمودي سرازير

موارد مصرف:
ولاد هاي ساختماني و عمومي St 360c ,  St  52-2 , St  52-3, St 33 , St  37  

فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII  ,HIII 

فولاد هاي لوله سازي  St53.7 ,   St 37.0 ,  St 37.4  ,  St 44.0  ,  St  38.7

توجه  :
در صورت نياز يك ساعت دردماي حدود 100 تا 120 درجه سانتیگراد خشکانده شود.
در مورد این محصول بپرسید